Có 1 kết quả:

Wén míng Xiǎo shǐ

1/1

Wén míng Xiǎo shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Short History of Civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元[Li3 Bo2 yuan2] or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉[Li3 Bao3 jia1] describing the turmoil after the 1900 Eight-Nation Alliance 八國聯軍|八国联军[Ba1 guo2 Lian2 jun1]