Có 1 kết quả:

wén běn ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ

1/1

wén běn ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) version
(2) text