Có 1 kết quả:

wén dàng

1/1

wén dàng

giản thể

Từ điển phổ thông

tệp, file (tin học)

Từ điển Trung-Anh

(computer) file