Có 1 kết quả:

Wén shū

1/1

Wén shū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness

Một số bài thơ có sử dụng