Có 1 kết quả:

wén qì

1/1

wén qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the impact of a piece of writing on the reader
(2) gentle
(3) refined