Có 1 kết quả:

wén zhì wǔ gōng

1/1

wén zhì wǔ gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

political and military achievements (idiom)