Có 1 kết quả:

wén dú

1/1

wén dú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paperwork
(2) official documents and letters
(3) (old) secretary