Có 1 kết quả:

wén bǐ

1/1

wén bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) writings
(2) writing style