Có 1 kết quả:

Wén lián ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC)