Có 1 kết quả:

Wén lái Dá lǔ sà lán guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Brunei Darussalam