Có 1 kết quả:

wén yì zuò pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) literary work
(2) art work