Có 1 kết quả:

wén yì bīng

1/1

wén yì bīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

PLA military personnel who specialize in literary or artistic pursuits