Có 1 kết quả:

wén yán

1/1

wén yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

classical Chinese