Có 1 kết quả:

wén zhōu zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bookish
(2) genteel
(3) erudite