Có 1 kết quả:

wén dú

1/1

wén dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

literary (rather than colloquial) pronunciation of a Chinese character