Có 1 kết quả:

wén dú ㄨㄣˊ ㄉㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

literary (rather than colloquial) pronunciation of a Chinese character