Có 1 kết quả:

wén zhì bīn bīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) refined in manner
(2) gentle