Có 1 kết quả:

wén guò shì fēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to cover up one's faults (idiom)
(2) to whitewash