Có 1 kết quả:

wén shì

1/1

wén shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to polish a text
(2) rhetoric
(3) ornate language
(4) to use florid language to conceal errors
(5) to gloss over