Có 1 kết quả:

zhāi táng

1/1

zhāi táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dining hall in a Buddhist temple