Có 1 kết quả:

Fěi bō nà qì

1/1

Fěi bō nà qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Leonardo Fibonacci (c. 1170-1250), Italian mathematician