Có 1 kết quả:

bān

1/1

bān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. lốm đốm
2. sắc lẫn lộn, có pha màu khác

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rằn, vằn, vết đốm, vệt màu sắc lẫn lộn. ◎Như: “bạch ban” 白斑 bệnh có đốm trắng trên da.
2. (Danh) Vết, ngấn. ◇Tiền Duy Thiện 錢惟善: “Lạc mai phong tế tiểu song hàn, Thạch thượng dư hương điểm điểm ban” 落梅風細小窗寒, 石上餘香點點斑 (Họa quý văn san trai tảo xuân thi 和季文山齋早春詩) Mai rụng gió nhẹ cửa sổ nhỏ lạnh, Trên đá hương thừa phảng phất dấu vết.
3. (Danh) Một phần nhỏ. ◎Như: “tình huống khả kiến nhất ban” 情況可見一斑 tình hình có thể thấy được chút đỉnh.
4. (Tính) Có vằn, có đốm, lang lổ. ◎Như: “ban mã” 斑馬 ngựa vằn, “ban mã tuyến” 斑馬綫 chỗ qua đường có lằn vạch (dành cho người đi bộ). ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Bi khắc tiển hoa ban” 碑刻蘚花斑 (Dục Thúy sơn 浴翠山) Bia khắc đã lốm đốm rêu.
5. (Tính) Tạp loạn.

Từ điển Thiều Chửu

① Lang tổ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rằn, vằn, chấm, vết, đốm, loang lổ: 白斑 Đốm trắng;
② Có vằn, có đốm... 斑馬 Ngựa vằn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu sắc lẫn lộn.

Từ điển Trung-Anh

(1) spot
(2) colored patch
(3) stripe
(4) spotted
(5) striped
(6) variegated

Từ ghép 270

bái bān bìng 白斑病bái bān chì nǐ là zuǐ què 白斑翅拟蜡嘴雀bái bān chì nǐ là zuǐ què 白斑翅擬蠟嘴雀bái bān chì xuě què 白斑翅雪雀bái bān hēi shí bī 白斑黑石鵖bái bān jūn jiàn niǎo 白斑军舰鸟bái bān jūn jiàn niǎo 白斑軍艦鳥bái bān wěi liǔ yīng 白斑尾柳莺bái bān wěi liǔ yīng 白斑尾柳鶯bái bān zhèng 白斑症bái hóu bān yāng jī 白喉斑秧雞bái hóu bān yāng jī 白喉斑秧鸡bái kuàng bān chì méi 白眶斑翅鶥bái kuàng bān chì méi 白眶斑翅鹛bái xiàn bān wén 白線斑蚊bái xiàn bān wén 白线斑蚊bān bái 斑白bān bān 斑斑bān bèi dà wěi yīng 斑背大尾莺bān bèi dà wěi yīng 斑背大尾鶯bān bèi qián yā 斑背潛鴨bān bèi qián yā 斑背潜鸭bān bèi yàn wěi 斑背燕尾bān bèi zào méi 斑背噪鶥bān bèi zào méi 斑背噪鹛bān biē 斑鱉bān biē 斑鳖bān bō 斑剝bān bō 斑剥bān bó 斑駁bān bó 斑駮bān bó 斑驳bān bó lù lí 斑駮陸離bān bó lù lí 斑驳陆离bān chì fèng tóu juān 斑翅凤头鹃bān chì fèng tóu juān 斑翅鳳頭鵑bān chì liáng niǎo 斑翅椋鳥bān chì liáng niǎo 斑翅椋鸟bān chì liáo méi 斑翅鷯鶥bān chì liáo méi 斑翅鹩鹛bān chì nǐ là zuǐ què 斑翅拟蜡嘴雀bān chì nǐ là zuǐ què 斑翅擬蠟嘴雀bān chì shān chún 斑翅山鶉bān chì shān chún 斑翅山鹑bān chì zhū què 斑翅朱雀bān diǎn 斑点bān diǎn 斑點bān diǎn gǒu 斑点狗bān diǎn gǒu 斑點狗bān dōng 斑鶇bān dōng 斑鸫bān hǎi bào 斑海豹bān hǎi què 斑海雀bān hóu xī méi 斑喉希鶥bān hóu xī méi 斑喉希鹛bān jī wēng 斑姬鶲bān jī wēng 斑姬鹟bān jī zhuó mù niǎo 斑姬啄木鳥bān jī zhuó mù niǎo 斑姬啄木鸟bān jǐng suì méi 斑頸穗鶥bān jǐng suì méi 斑颈穗鹛bān jiū 斑鳩bān jiū 斑鸠bān kuài 斑块bān kuài 斑塊bān lán 斑斓bān lán 斑斕bān lán 斑讕bān lán 斑谰bān lǐ 斑鱧bān lǐ 斑鳢bān liǎn hǎi fān yā 斑脸海番鸭bān liǎn hǎi fān yā 斑臉海番鴨bān liáng niǎo 斑椋鳥bān liáng niǎo 斑椋鸟bān líng 斑羚bān lù 斑鷺bān lù 斑鹭bān mǎ 斑馬bān mǎ 斑马bān mǎ xiàn 斑馬線bān mǎ xiàn 斑马线bān mǎ yú 斑馬魚bān mǎ yú 斑马鱼bān tóu dà cuì niǎo 斑头大翠鸟bān tóu dà cuì niǎo 斑頭大翠鳥bān tóu lǜ nǐ zhuó mù niǎo 斑头绿拟啄木鸟bān tóu lǜ nǐ zhuó mù niǎo 斑頭綠擬啄木鳥bān tóu xiū liú 斑头鸺鹠bān tóu xiū liú 斑頭鵂鶹bān tóu yàn 斑头雁bān tóu yàn 斑頭雁bān wěi chéng yù 斑尾塍鷸bān wěi chéng yù 斑尾塍鹬bān wěi juān jiū 斑尾鵑鳩bān wěi juān jiū 斑尾鹃鸠bān wěi lín gē 斑尾林鴿bān wěi lín gē 斑尾林鸽bān wěi zhēn jī 斑尾榛雞bān wěi zhēn jī 斑尾榛鸡bān wén 斑紋bān wén 斑纹bān wén niǎo 斑文鳥bān wén niǎo 斑文鸟bān wēng 斑鶲bān wēng 斑鹟bān xié jī méi 斑胁姬鹛bān xié jī méi 斑脅姬鶥bān xié tián jī 斑胁田鸡bān xié tián jī 斑脅田雞bān xiōng bīn yù 斑胸滨鹬bān xiōng bīn yù 斑胸濱鷸bān xiōng duǎn chì yīng 斑胸短翅莺bān xiōng duǎn chì yīng 斑胸短翅鶯bān xiōng gōu zuǐ méi 斑胸鉤嘴鶥bān xiōng gōu zuǐ méi 斑胸钩嘴鹛bān xiōng tián jī 斑胸田雞bān xiōng tián jī 斑胸田鸡bān xiōng zào méi 斑胸噪鶥bān xiōng zào méi 斑胸噪鹛bān yán 斑岩bān yāo yàn 斑腰燕bān yú gǒu 斑魚狗bān yú gǒu 斑鱼狗bān zhěn rè 斑疹热bān zhěn rè 斑疹熱bān zhěn shāng hán 斑疹伤寒bān zhěn shāng hán 斑疹傷寒bān zhú 斑竹bān zuǐ tí hú 斑嘴鵜鶘bān zuǐ tí hú 斑嘴鹈鹕bān zuǐ yā 斑嘴鴨bān zuǐ yā 斑嘴鸭bō bān bǎo 波斑鴇bō bān bǎo 波斑鸨chá xiōng bān zhuó mù niǎo 茶胸斑啄木鳥chá xiōng bān zhuó mù niǎo 茶胸斑啄木鸟chéng bān chì liǔ yīng 橙斑翅柳莺chéng bān chì liǔ yīng 橙斑翅柳鶯dà bān jí líng 大斑鶺鴒dà bān jí líng 大斑鹡鸰dà bān zhuó mù niǎo 大斑啄木鳥dà bān zhuó mù niǎo 大斑啄木鸟dì fāng xìng bān zhěn shāng hán 地方性斑疹伤寒dì fāng xìng bān zhěn shāng hán 地方性斑疹傷寒diǎn bān lín gē 点斑林鸽diǎn bān lín gē 點斑林鴿dōng fāng bān bī 东方斑鵖dōng fāng bān bī 東方斑鵖èr bān bǎi líng 二斑百灵èr bān bǎi líng 二斑百靈guān bān xī niǎo 冠斑犀鳥guān bān xī niǎo 冠斑犀鸟guāng bān 光斑hàn bān 汗斑hēi bān 黑斑hēi bān huáng yīng 黑斑蝗莺hēi bān huáng yīng 黑斑蝗鶯hēi bān wén 黑斑蚊héng bān fù xiǎo xiāo 横斑腹小鸮héng bān fù xiǎo xiāo 橫斑腹小鴞héng bān lín yīng 横斑林莺héng bān lín yīng 橫斑林鶯hóng bān 紅斑hóng bān 红斑hóng bān xìng láng chuāng 紅斑性狼瘡hóng bān xìng láng chuāng 红斑性狼疮hóng tuǐ bān yāng jī 紅腿斑秧雞hóng tuǐ bān yāng jī 红腿斑秧鸡hǔ bān dì dōng 虎斑地鶇hǔ bān dì dōng 虎斑地鸫hǔ bān yīng wǔ 虎斑鸚鵡hǔ bān yīng wǔ 虎斑鹦鹉huā bān 花斑huā bān xuǎn 花斑癣huā bān xuǎn 花斑癬Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi 华南斑胸钩嘴鹛Huá nán bān xiōng gōu zuǐ méi 華南斑胸鉤嘴鶥huāng bān lǜ liǔ yīng 双斑绿柳莺huāng bān lǜ liǔ yīng 雙斑綠柳鶯huáng bān 黃斑huáng bān 黄斑huáng hè bān 黃褐斑huáng hè bān 黄褐斑huī bān héng 灰斑鴴huī bān héng 灰斑鸻huī bān jiū 灰斑鳩huī bān jiū 灰斑鸠huī bān wēng 灰斑鶲huī bān wēng 灰斑鹟huī tóu bān chì méi 灰头斑翅鹛huī tóu bān chì méi 灰頭斑翅鶥huǒ bān jiū 火斑鳩huǒ bān jiū 火斑鸠jiǎn bān 碱斑jiǎn bān 鹼斑jīn bān héng 金斑鴴jīn bān héng 金斑鸻kuī bào yī bān 窥豹一斑kuī bào yī bān 窺豹一斑lì bān dù juān 栗斑杜鵑lì bān dù juān 栗斑杜鹃lì bān fù wú 栗斑腹鵐lì bān fù wú 栗斑腹鹀liè jì bān bān 劣跡斑斑liè jì bān bān 劣迹斑斑lüè jiàn yī bān 略見一斑lüè jiàn yī bān 略见一斑máo bān huáng yīng 矛斑蝗莺máo bān huáng yīng 矛斑蝗鶯Ōū bān jiū 欧斑鸠Ōū bān jiū 歐斑鳩Ōū jīn bān héng 欧金斑鸻Ōū jīn bān héng 歐金斑鴴qī dài shí bān yú 七带石斑鱼qī dài shí bān yú 七帶石斑魚què bān 雀斑sè bān 色斑shài bān 晒斑shài bān 曬斑shān bān jiū 山斑鳩shān bān jiū 山斑鸠shī bān 尸斑shī bān 屍斑shí bān yú 石斑魚shí bān yú 石斑鱼shǔ xíng bān zhěn shāng hán 鼠型斑疹伤寒shǔ xíng bān zhěn shāng hán 鼠型斑疹傷寒shǔ zǎo xíng bān zhěn shāng hán 鼠蚤型斑疹伤寒shǔ zǎo xíng bān zhěn shāng hán 鼠蚤型斑疹傷寒Tái wān bān chì méi 台湾斑翅鹛Tái wān bān chì méi 臺灣斑翅鶥Tái wān bān xiōng gōu zuǐ méi 台湾斑胸钩嘴鹛Tái wān bān xiōng gōu zuǐ méi 臺灣斑胸鉤嘴鶥tiáo bān qiè dù 条斑窃蠹tiáo bān qiè dù 條斑竊蠹wén tóu bān chì méi 紋頭斑翅鶥wén tóu bān chì méi 纹头斑翅鹛wén xiōng bān chì méi 紋胸斑翅鶥wén xiōng bān chì méi 纹胸斑翅鹛xiǎo bān diǎn 小斑点xiǎo bān diǎn 小斑點xiǎo bān jī wēng 小斑姬鶲xiǎo bān jī wēng 小斑姬鹟xiǎo bān zhuó mù niǎo 小斑啄木鳥xiǎo bān zhuó mù niǎo 小斑啄木鸟xiù bān 鏽斑xiù bān 锈斑xiù é bān chì méi 鏽額斑翅鶥xiù é bān chì méi 锈额斑翅鹛xuè jì bān bān 血跡斑斑xuè jì bān bān 血迹斑斑xuè zì bān bān 血渍斑斑xuè zì bān bān 血漬斑斑yá jūn bān 牙菌斑yào bān 耀斑yī bān 一斑Yìn miǎn bān zuǐ yā 印緬斑嘴鴨Yìn miǎn bān zuǐ yā 印缅斑嘴鸭yū bān 瘀斑yū xuè bān 淤血斑yún nán bái bān wěi liǔ yīng 云南白斑尾柳莺yún nán bái bān wěi liǔ yīng 雲南白斑尾柳鶯yún shí bān yā 云石斑鸭yún shí bān yā 雲石斑鴨zhū jǐng bān jiū 珠頸斑鳩zhū jǐng bān jiū 珠颈斑鸠zǐ bān 紫斑zōng bān jiū 棕斑鳩zōng bān jiū 棕斑鸠