Có 1 kết quả:

dòu zhēng

1/1

dòu zhēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a struggle
(2) fight
(3) battle