Có 1 kết quả:

dòu zhēng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) assertiveness
(2) combative nature