Có 1 kết quả:

dòu qì ㄉㄡˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a grudge against