Có 1 kết quả:

dǒu shāo

1/1

dǒu shāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an ancient bamboo container
(2) narrow-mindedness

Một số bài thơ có sử dụng