Có 1 kết quả:

dǒu dǎn

1/1

dǒu dǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(courteous) to be so bold as to