Có 1 kết quả:

dǒu chē

1/1

dǒu chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hopper car
(2) wheelbarrow