Có 1 kết quả:

Dǒu zhuǎn xīng yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the Big Dipper 北斗星[Bei3 dou3 xing1] has turned and the stars have moved
(2) time flies
(3) also written 星移斗轉|星移斗转[xing1 yi2 Dou3 zhuan3]