Có 1 kết quả:

dòu jī zǒu mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cock-fighting and horse-racing (idiom); to gamble