Có 1 kết quả:

liào shì rú shén

1/1

liào shì rú shén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prophesy with supernatural accuracy (idiom)
(2) to have an incredible foresight