Có 1 kết quả:

liào jiàn

1/1

liào jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) materials and parts
(2) components