Có 1 kết quả:

liào jiàn zi

1/1

liào jiàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 料件子活[liao4 jian4 zi5 huo2]