Có 1 kết quả:

liào jiàn zi huó

1/1

liào jiàn zi huó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

piecework