Có 1 kết quả:

liào cāng

1/1

liào cāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) granary
(2) storehouse