Có 1 kết quả:

liào dào

1/1

liào dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to foresee
(2) to anticipate