Có 1 kết quả:

liào duī

1/1

liào duī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stockpile