Có 1 kết quả:

liào dù

1/1

liào dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reckon
(2) to imagine