Có 1 kết quả:

liào lǐ diàn

1/1

liào lǐ diàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

restaurant