Có 1 kết quả:

liào jiǔ

1/1

liào jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cooking wine