Có 1 kết quả:

liào tóu

1/1

liào tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) remainder of cloth
(2) scraps