Có 1 kết quả:

liào tóu ㄌㄧㄠˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) remainder of cloth
(2) scraps