Có 1 kết quả:

liào tóur

1/1

liào tóur

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 料頭|料头[liao4 tou2]