Có 1 kết quả:

xié duì

1/1

xié duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) catty-corner
(2) to be diagonally opposite to