Có 1 kết quả:

xié shè qiú

1/1

xié shè qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a sliced ball (tennis or table tennis)