Có 1 kết quả:

xié tóu yǐng

1/1

xié tóu yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oblique projection