Có 1 kết quả:

zhēn zhuó zì jù

1/1

zhēn zhuó zì jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to measure one's words