Có 1 kết quả:

zhēn zhuó jué dìng quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

discretionary power