Có 1 kết quả:

zhēn jiǔ

1/1

zhēn jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pour wine or liquor