Có 1 kết quả:

jīn jīn jiào liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bicker at length over a trivial matter (idiom)