Có 1 kết quả:

zhǎn dīng jié tiě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to chop the nail and slice the iron (idiom)
(2) fig. resolute and decisive
(3) unhesitating
(4) categorical