Có 1 kết quả:

zhuó sàng

1/1

zhuó sàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ravage
(2) to devastate