Có 1 kết quả:

zhuó sàng ㄓㄨㄛˊ ㄙㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to ravage
(2) to devastate